MENÜ GERİ

KVKK ve Aydınlatma Metni

KVKK ve Aydınlatma Metni

ULUSOYDENT SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HASTA AYDINLATMA FORMU
 

1) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Ulusoy Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi ( “Ulusoy Ağız ve Diş Sağlığı”) veya (“şirketimiz”) tarafından kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. (“Ulusoy Ağız ve Diş Sağlığı”) veri sorumlusu olarak hareket edecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, https://www.ulusoydis.com/tr/sayfa/kvkk-ve-aydinlatma-metni linkinden erişilebilen Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

2) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

 • Hastanın değerlendirilmesi,
 • Hastanın tedavisinin gerçekleştirilmesi,
 • Ameliyat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Gerekli test ve tetkiklerin yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi,
 • Randevu hatırlatma, değişiklik ve hizmetin sunumuna ilişkin sair bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi,
 •  İlaç ve ağız içi ile ilgili tıbbi malzemelerin temin edilmesi,
 • İlaç ve ağız içi malzemelerin hazırlama süreçlerinin ve ilaçların ve ağız içi ile ilgili tıbbi malzemelerin uygun bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı kontrollerinin yürütülmesi,
 • Hastaya dair yürütülen teşhis ve tedavi çalışmaları kapsamında laboratuvar, görüntüleme vb. faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sunulmasına ve ifasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sunulan sağlık ve finansal hizmetlere ilişkin verilerinin mevzuata uygun olarak arşivlenmesi /saklanması,
 • Talep ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirketimiz dahilindeki iç süreçlerin planlanması ve icrası, 
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Finansal bilgilerin kayıt sırasında belirtmiş olduğunuz e-posta adresine iletilmesi
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin geri bildirimlerin alınması ve değerlendirilmesi için hasta ile iletişime geçilmesi.


3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan veri işleme şartları kapsamında, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. Açık rızanızın varlığı halinde almış olduğunuz hizmetlere ilişkin provizyon ve faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi ile özel sağlık sigortasından faydalanmanızın sağlanması ve tedavi masraflarınıza ilişkin ödeme onay talebi amacı ile sınırlı olarak anlaşmalı özel sigorta şirketine veya özel sigorta şirketi tarafından yetkilendirilmiş aracı kuruma kişisel verilerinizin aktarılabilecektir. Açık rızanızın varlığı halinde ilgili sağlık verileriniz ve diğer kişisel verileriniz, ismen belirtmiş olduğunuz yakınlarınıza veya üçüncü kişilere talebiniz uyarınca ve bununla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi kapsamında elektronik ortamda internet sitelerimiz, polikliniğimizin bilgi yönetim sistemi, online hizmetlerin sunulduğu portal(ler) ile e-posta kanallarıyla ve fiziki ortamda kargo/posta, faks, yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler kanalları vasıtasıyla toplanmaktadır. Anlaşmalı sigorta şirketleri ile Şirketimiz arasında zaman zaman söz konusu olabilecek anlaşmalar kapsamında yakınlarınıza Şirketimizin hizmetlerine ilişkin imkanlar sağlanır ise kişisel verileriniz, işbu yakınınız tarafından sağlanan bilgi ve belgeler aracılığı ile de elde edilebilecektir. Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları uyarınca aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir. Sağlık verileriniz, Kanun’un 6/3 maddesinin kapsamında sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5/2(c) maddesi kapsamında bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenmektedir:

 • Hastanın değerlendirilmesi,
 • Hastanın tedavisinin gerçekleştirilmesi,
 • Ameliyat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Gerekli test ve tetkiklerin yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi,
 • Randevu hatırlatma, değişiklik ve hizmetin sunumuna ilişkin sair bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi,
 •  İlaç ve ağız içi ile ilgili tıbbi malzemelerin temin edilmesi,
 • İlaç ve ağız içi ile ilgili tıbbi malzemelerin hazırlama süreçlerinin ve bunların uygun bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı kontrollerinin yürütülmesi,
 • Finansal bilgilerin kayıt sırasında belirtilmiş e-posta adresine iletilmesi,
 • Hastaya dair yürütülen teşhis ve tedavi çalışmaları kapsamında laboratuvar, görüntüleme vb. faaliyetlerinin yürütülmesi


Sağlık verileriniz, Kanun’un 6/3 maddesinin kapsamında sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5/2(f) maddesi kapsamında şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

 • Hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Kurum dahilindeki iç süreçlerin planlanması ve icrası.
 • Kurum tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin geri bildirimlerin alınması ve değerlendirilmesi için hasta ile iletişime geçilmesi.


Sağlık verileriniz, Kanun’un 6/3 maddesinin kapsamında sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5/2(ç) maddesi kapsamında Şirketimizin hukuki yükümlülüğüne ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

 • İlaç ve ağız içi ile ilgili tıbbi malzemelerin hazırlama süreçlerinin ve bunların uygun bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı kontrollerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sunulan sağlık ve finansal hizmetlere ilişkin verilerinin mevzuata uygun olarak arşivlenmesi /saklanması,
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi. Açık rızanıza dayalı olarak:
 • Kurum tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası.

 

5) Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, mevzuata uygun olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuzu dilerseniz https://www.ulusoydis.com/tr/sayfa/kvkk-ve-aydinlatma-metni adresinde bulunan başvuru formu ile iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız olarak sonuçlandırılacaktır.